Facebook

 

Kurs  pod  nazwą „Liceum w rok”  ma przygotować słuchaczy do egzaminów eksternistycznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotów nauczanych w liceum ogólnokształcącym.  

 

Zapisy na kurs „ Liceum w rok”  trwają przez cały rok.

 

Koszt całego kursu „Liceum w rok” wynosi  800 PLN. Opłatę można uiszczać w dwóch ratach. Pierwszą ratę należy wpłacić przed zapisaniem się na kurs, a następną po czterech miesiącach.  

 

Materiały  nauczania  są   przygotowywane  na  specjalnej platformie edukacyjnej. Każdy  słuchacz otrzymuje swój  login i hasło dostępu do tej platformy.  

 

Materiały  z poszczególnych przedmiotów mają postać prezentacji multimedialnych, stron internetowych uzupełnionych przez multimedia (obrazy, dźwięki i filmy) oraz teksty źródłowe, rysunki, mapy itp. Z  przygotowanego materiału  można korzystać w dowolnym czasie i miejscu i  wielokrotnie do nich powracać.
Są one też uzupełniane testami maturalnymi i quizami, które wspomagają naukę oraz pozwalają samodzielnie sprawdzić swoją wiedzę.    

 

Po co są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego?‎

 

Egzaminy eksternistyczne z zakresu liceum ogólnokształcącego przeprowadza się, aby ‎umożliwić ukończenie liceum ogólnokształcącego osobom dorosłym, które decydują się na ‎samodzielne przygotowanie do egzaminów. Po ukończeniu w trybie eksternistycznym liceum ‎ogólnokształcącego można przystąpić do egzaminu maturalnego.‎ 

 

Przedmioty, które obowiązują na egzaminach eksternistycznych z zakresu liceum ‎ogólnokształcącego, to:‎ 

 

 • język polski
 • język obcy
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • geografia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • matematyka
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości.‎

 

 

 

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzaminy eksternistyczne?‎

 

Należy uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu. Osoba, która ‎zdała egzaminy eksternistyczne otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, ‎wydane przez komisję okręgową.‎

 

W jaki sposób przelicza się punkty uzyskane na egzaminie na stopnie szkolne?‎ 

 

Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym przelicza się na stopnie szkolne w ‎następujący sposób:‎

 

 • od 93% do 100% pkt    ‎– celujący (6)‎
 • od 78% do 92% pkt    ‎– bardzo dobry (5)‎
 • od 62% do 77% pkt    ‎– dobry (4)‎
 • od 46% do 61% pkt    ‎– dostateczny (3)‎
 • od 30% do 45% pkt    ‎– dopuszczający (2)‎
 • poniżej 30% pkt    ‎– niedostateczny (1)‎

 

Kiedy są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?‎

 

Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku:‎

 

 • w sesji jesiennej od 1 do 31 października
 • w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.‎

 

Harmonogram egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed ‎rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE.‎ 

 

Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminów?‎

 

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ‎ogólnokształcącego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca lipca – sesja jesienna, do końca listopada – sesja zimowa) składa do ‎okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminów (pobierz wniosek) ‎wraz z kserokopią stron dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, który zawiera ‎datę i miejsce urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku dołącza się ‎świadectwo ukończenia gimnazjum albo świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły ‎podstawowej.‎ 

 

OKE podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego ‎osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku osoba ‎ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zostaje pisemnie ‎poinformowana przez dyrektora OKE o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. W ‎przypadku zakwalifikowania osoby, dyrektor OKE informuje ją o konieczności złożenia ‎deklaracji oraz dowodu wniesienia opłaty za zadeklarowane egzaminy lub wniosku o ‎zwolnienie z opłaty. ‎Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji ‎egzaminacyjnej (do końca sierpnia – sesja jesienna, do końca grudnia – sesja zimowa) składa ‎dyrektorowi OKE:‎

 

 • deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji ‎egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy (pobierz deklarację: deklaracja – liceum ‎ogólnokształcące)‎
 • dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których ‎zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, albo wniosek o zwolnienie z opłat (pobierz wniosek o zwolnienie).‎

 

Gdzie można uzyskać informację o opłatach za egzaminy eksternistyczne?‎

 

Informacji o aktualnie obowiązujących opłatach udzielają okręgowe komisje egzaminacyjne.‎

 

W ilu sesjach należy zdać egzaminy?‎ 

 

Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu ‎szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od daty rozpoczęcia pierwszej sesji ‎egzaminacyjnej, do której ta osoba została dopuszczona, tzn. w ciągu sześciu kolejnych sesji ‎egzaminacyjnych. W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się ‎o przedłużenie okresu zdawania egzaminów o dwie kolejne sesje. Wówczas składa ona ‎wniosek do dyrektora OKE (pobierz wniosek o przedłużenie). Osoba, która ponownie ubiega ‎się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu danego typu szkoły dla ‎dorosłych, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania egzaminów ‎eksternistycznych, ma prawo złożyć wniosek do dyrektora OKE o zaliczenie poprzednio ‎zdanych egzaminów eksternistycznych (pobierz wniosek o zaliczenie).‎ 

 

W jakiej formie są przeprowadzane egzaminy?‎ 

 

Egzaminy eksternistyczne mają formę pisemną. Zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny ‎zawierający zadania różnego typu:‎

 

 • zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie)‎
 • zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej ‎odpowiedzi).‎

 

W arkuszu znajdują się zadania egzaminacyjne oraz miejsce na ich rozwiązanie. Przy każdym ‎zadaniu jest zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie punktów, którą można otrzymać ‎za poprawne rozwiązanie zadania. Pierwsza strona arkusza egzaminacyjnego zawiera ‎instrukcję, którą należy przeczytać i podczas egzaminu stosować się do jej zaleceń. Arkusze są ‎kodowane zgodnie z instrukcją.‎ 

 

Gdzie są publikowane przykładowe arkusze egzaminacyjne?‎ 

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne są zamieszczone w informatorach o egzaminach ‎eksternistycznych, które są dostępne na stronach internetowych Centralnej (CKE) i ośmiu ‎okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).‎ 

 

Gdzie można znaleźć informacje o egzaminach eksternistycznych?‎

 

 Informacje o egzaminach eksternistycznych można znaleźć na stronach internetowych ‎Centralnej (CKE) i ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Pod zakładką ‎‎„Egzaminy eksternistyczne” umieszczono informacje o wymaganiach egzaminacyjnych oraz ‎informacje organizacyjne. ‎

 

 

Na kursie   „ Liceum w rok”  przygotowujemy wg  nowej   podstawy  programowej. Kursanci otrzymają login i hasło dostępu do naszej platformy edukacyjnej. A to daje  możliwość  korzystania ze wszystkich przedmiotów w pełnym zakresie wymagań. Nasz plan nauczania przewiduje dwa razy więcej  godzin za mniejsze pieniądze, niż na innych kursach. Radzimy  najpierw przystąpić do egzaminów z tych  przedmiotów, które – wg  Waszego odczucia - są  łatwiejsze.

 

Ramowy plan zajęć na  kursie   

 

Lp.

Przedmioty nauczania

I semestr

II semestr

Ilość godzin w cyklu

1

Język polski

75

66

141

2

Język angielski

37

45

82

3

Matematyka

51

46

97

4

Biologia

15

-

15

5

Chemia

11

-

11

6

Fizyka

15

-

15

7

Geografia

15

-

15

8

Historia

-

27

27

9

Wiedza o społeczeństwie

-

15

15

10

Podstawy przedsiębiorczości

-

15

15

11

Informatyka

16

          -

16

 

Razem

     235    

       214

449

 

 

 

Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku:‎

 

 • W sesji jesiennej od 1 do 31 października.

 • W sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.‎

 

Jeśli ktoś z Was  nie będzie mógł przystąpić lub nie zda  jakiegoś egzaminu, może go zdawać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 3 lat - zawsze w lutym i październiku.

Po zdaniu wszystkich 11 przedmiotów, otrzymuje się świadectwo ukończenia liceum  ogólnokształcącego, a to upoważnia do  przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Aby zapisać się na kurs, trzeba przesłać na adres mailowy szkoły lub tradycyjną pocztą na adres do korespondencji:

Liceum Internetowe ALFA
ul.Rumuńska 4/38
05-230 Kobyłka:

-Kurs jest przeznaczony dla absolwentów gimnazjów.

-Wypełnić  formularz zgłoszeniowy na kurs "Liceum w Rok"  i wysłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- skan lub ksero świadectwa ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej 

- należy  wpłacić na niżej podane  konto  800 PLN (może być w dwóch ratach) + plus koszty ewentualnych przedmiotów rozszerzonych (200zł za każdy przedmiot)

 • Nr konta:
 • Płatności należy dokonać na konto:
  97 1090 1694 0000 0001 0814 2552

Bank Zachodni WBK w Warszawie.

 

W razie zmiany planów można zapisać się do  trzyletniego Niepublicznego Internetowego LO dla Dorosłych ALFA  z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 68.