Facebook

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

  1.      Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub ukończył szkołę w roku szkolnym 2013/14 lub później składa w szkole deklarację 1a. Natomiast uczeń, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2012/13 lub wcześniej składa deklarację 1b.
  2. Deklarację składa się obowiązkowo do 30 września 2018. Po tym terminie można jeszcze dokonywać zmian przy pomocy deklaracji ostatecznej do 7 lutego 2019 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2019 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Dostosowania

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2018r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2019 roku.

Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2019 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

 

Opłaty za egzamin

 

    

    Egzamin maturalny odpłatny jest dla absolwentów, którzy:

  1. Przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie ( lub części pisemnej lub ustnej ) po raz trzeci lub kolejny.
  2. W latach ubiegłych deklarowali ( w deklaracji maturalnej ) chęć zdawania danego przedmiotu lub jego części, ale do niego nie przystąpili.
  3. Opłata za egzamin z danego przedmiotu zarówno w części pisemnej jak i ustnej na tym samym poziomie wynosi 50 zł.
  4. Opłatę tę wnosi się od 1 stycznia 2019 r. do 27 marca 2019 r na rachunek bankowy, który będzie dostępny tylko w tym przedziale czasowym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  5. Niewniesienie tej opłaty skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu maturalnego.
  6. Dowód wniesienia opłaty składa się (wysyła) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, a jego kopię dyrektorowi szkoły w terminie od 1 stycznia do 27 marca 2019 r.