Facebook

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

 

  1. Deklarację 1a składa się obowiązkowo do 30 września 2019. Po tym terminie można jeszcze dokonywać zmian przy pomocy deklaracji ostatecznej do 7 lutego 2020 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 7 lutego 2020 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
  2. Absolwenci również składają w szkole deklarację 1a, ale mogą to zrobić do 7 lutego 2020 r.

 

Dostosowania

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2019r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2020 roku.

Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2019 r. Wyjątek stanowią uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

 

Opłaty za egzamin

   

    Egzamin maturalny odpłatny jest dla absolwentów, którzy:

  1. Przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie ( lub części pisemnej lub ustnej ) po raz trzeci lub kolejny.
  2. W latach ubiegłych deklarowali ( w deklaracji maturalnej ) chęć zdawania danego przedmiotu lub jego części, ale do niego nie przystąpili.
  3. Opłata za egzamin z danego przedmiotu zarówno w części pisemnej jak i ustnej na tym samym poziomie wynosi 50 zł.
  4. Opłatę tę wnosi się od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r na rachunek bankowy, który będzie dostępny tylko w tym przedziale czasowym na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
  5. Harmonogram egzaminów maturalnych pisemnych.
  6. Informacja o opłatach.

 

Konto bankowe CKE

 

  1. Niewniesienie tej opłaty skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu maturalnego.
  2. Po wniesieniu opłaty absolwent:

a)

1.Przekazuje potwierdzenie wpłaty do OKE w Warszawie osobiście lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Komisji: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa tytułem -„opłata maturalna”

b)

Kopię potwierdzenia wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły.