Ogólne informacje o RODO

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zaczniemy stosować od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności. RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”.

 

Dzięki RODO słuchacz może:

- poprawić swoje dane, gdyby znalazł błędy

- przenieść swoje dane tam, gdzie będzie chciał

- zostać zapomnianym

Jakie dane szkoła przetwarza i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą. Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak: imię i nazwisko; inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres zamieszkania oraz zameldowania, email, telefon stacjonarny/komórkowy; numer i seria dowodu osobistego/paszportu, data wydania dowodu osobistego/paszportu, czasem dokumentacja medyczna.

Dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę; na tej podstawie są przetwarzane jej dane.

W jakim celu te dane są przetwarzane?

Szkoła przetwarza dane, aby rozpatrzyć wnioski i wykonywać umowy między dyrekcją szkoły a osobą, której dane dotyczą, w tym gdy:

- umieszczane są dane o słuchaczach w Systemie Informacji Oświatowej

- umieszczane są dane maturzystów w dokumentacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

- udzielane są informacje takim instytucjom jak: ZUS, KRUS, MOPS, sądy, policja, wojsko

Skąd szkoła pozyskuje dane, które przetwarza ?

Przetwarzane są dane osoby, której dane dotyczą, przekazane szkole w formularzach w chwili, gdy zapisywała się do szkoły.

 

Obowiązki informacyjne szkoły wobec osób, których dane dotyczą

Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla słuchaczy na stronie www.szkola-internetowa.edu.pl/rodo. Dyrekcja i pracownicy szkoły chętnie odpowiadają też na wszystkie pytania zadawane przez słuchaczy i kandydatów do szkoły. Indywidualne informacje przekazywane są w dwóch sytuacjach: gdy zbierane są dane kandydatów do szkoły lub zmieniany jest cel ich przetwarzania.

Kiedy szkoła informuje zainteresowanych?

Jeżeli zbiera dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, przekazuje taką informację od razu. Gdy dane pochodzą z innego źródła, przekazuje je osobie, której dotyczą w odpowiednim czasie.

W jaki sposób szkoła informuje osoby, których dane dotyczą ?

Informacje te mogą być przekazywane: w klauzulach informacyjnych – zamieszczamy je w dokumentach przeznaczonych dla tej osoby lub drogą elektroniczną, osobiście bądź telefonicznie, w trakcie rozmowy z pracownikiem szkoły lub umieszczenie tej informacji na stronie internetowej szkoły.

 

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą i jak są one realizowane ?

Prawo dostępu do danych ma osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od szkoły informację o tym, czy przetwarza jej dane osobowe i w jakim celu. Wniosek taki można złożyć drogą mailową lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych

O naruszeniu ochrony danych osobowych mówi się wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe nieuprawnionej osobie lub instytucji.

Kogo i kiedy szkoła powinna poinformować, gdyby w szkole dojdzie do naruszenia?

- Osobę, której dane dotyczą, jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowane zostało jako wysokie. Niezwłocznie (gdyby jednak przekazanie bezpośredniej informacji było bardzo trudne, wydany powinien być publiczny komunikat).

- Organ nadzorczy jeśli wg oceny, mogło dojść – z prawdopodobieństwem większym niż niskie – do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin.

Komu i w jakim celu szkoła może przekazywać dane słuchaczy lub absolwentów?

Zgodnie z prawem, dane osobowe szkoła można przekazywać innym instytucjom, aby realizować ustawowe obowiązki.

Dane słuchaczy przekazywane są instytucjom, takim jak:

- Wydział Oświaty i Wychowania dzielnicy Mokotów

- Biuro Edukacji m.st. Warszawy

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

- Kuratorium Oświaty w Warszawie

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

- ZUS, KRUS, MOPS, sądy, policja, wojsko

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Jeśli słuchacz podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej tego organu pod adresem https://www.giodo.gov.pl.

Jak długo są przechowywane przetwarzane dane osobowe?

Dane są przetwarzane przez okres, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Stosuje się zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy zostaje osiągnięty cel przetwarzania, dane są usuwane. Wyjątkiem są sytuacje, gdy szkoła musi przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów.

Dane są usuwane w szczególności, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);

- osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes szkoły);

- nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli szkoła przetwarzała dane, aby realizować umowę);

- upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów.